دوره و شماره: دوره 19، شماره 34، آبان 1401 
آئین‌های تولد در فرهنگ و ادبیات عامه شهر کرمان

سعیده واعظی؛ فریبا میراسکندری؛ اصغر عسکری خانقاه