مطالعه ریشه‌های دینی و اسطوره‌ای آیین زار بر مبنای دیالکتیک امر قدسی الیاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

چکیده

آیین‌های درمانی نقش مهمی در زندگی انسان در جوامع سنتی دارند. یکی از این نوع آیین‌ها «آیین زار» است. آیین زار ترکیبی از فن و باور است که مطالعه جنبه‌های دینی و اسطوره‌ای آن، جنبه‌های مهمی از این نوع درمان را روشن می‌کند. بدین صورت که به ما در درک جهان‌بینی و کیهان‌شناسی جوامع سنتی برگزارکننده و در این چهارچوب، فهمِ تصور مردم از مفاهیم بیماری و درمان کمک می‌کند. یکی از مهمترین ویژگی‌های چنین آیین‌هایی، اعتقاد به وجود جهان دیگر با نظمی دیگرگونه و موجوداتی مربوط به آن جهان است که هم در حادث شدن درد و رنج و بیماری و هم در درمان آن‌ها نقش دارند. شاید همین باور عاملی باشد که بر نقش دین و اسطوره در درمان بیماری تأکید می‌کند. در این مقاله از منظر دین‌پژوهی با محوریت میرچا الیاده و تفسیر او از دیالکتیک امر قدسی به بنیان‌های دینی و اسطوره‌ای این آیین پرداخته می‌شود. این پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش میدانی، اسنادی و تحلیلی است که در آن از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. در بخش میدانی، با سفر به شهرهای مختلف استان هرمزگان، آبادان و اروندکنار در استان خوزستان، به مشاهده مستقیم مراسم در بندرعباس و میناب پرداخته شده و در کنار آن، با افراد برگزارکننده اعم از درمانگران و درمان‌جویان و مطلعان محلی در مناطق یاد شده مصاحبه شده است. در بخش اسنادی نیز کتاب‌ها، مقالات و فیلم‌های مستند، اعم از فارسی و غیرفارسی مرتبط با موضوع، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Religious and Mythological Roots of Zār Rite According to the Eliade᾿s “Dialectic of the Sacred”

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aslemarz 1
  • Saied Zavieh 2
  • Iraj Dadashi 3
1 Ph.D. in art research, Tehran university of art,
2 associate professor, Tehran university of art
3 assistant professor, Tehran university of art
چکیده [English]


One type of the rites in different religions that plays an important role in human life is healing rite, one of which is Zār ritual that is a combination of technology and ideology and study of its religious and mythological aspects illustrates important phases of this kind of therapy in order to help us apprehend the worldview and cosmology of holder traditional societies and consequently conduct us to understand their ideas about disease and healing concepts in this framework. One of the most important characteristics of such rites is having belief to other world with different order and beings which create both illness and healing. Perhaps this ideology is a factor that points out function of religion and myth in the healing. So this article is about this rite aiming to study the religious and mythological roots of  this rite from theology point of view with focus on Mircea Eliade and his interpretation of dialectic of the sacred .This is a qualitative field research that has been used documents, observation and interview in data gathering. We traveled to different cities of Hormozgān province and two cities: Ābādān and Arvand-Kenār in Khozestān province to directly observe the ceremonies of two types in Bandar-Abbās and Mināb and also we interviewed with holders including healers, healeds and local informants. As documents we used books, articles and documentary Farsi and non-Farsi films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zār rite
  • myth
  • religion
  • dialectic of the sacred
  • Mircea Eliade