اهداف و چشم انداز

این نشریه چاپ مقالات تخصصی در همه حوزه های چهار گانه انسان شناسی(مردم شناسی) (جسمانی،فرهنگی،باستان شناسی و زبان شناسی و شاخه های زیر مجموعه هر یک از آن ها) و همچنین معرفی و نقد کتاب های منتشر شده در این زمینه را به سه زبان فارسی،انگلیسی و فرانسه را می پذیرد. هدف اصلی، ارتقاء علم انسان شناسی( مردم شناسی)  و همچنین  انتشار  مقالاتی است که حاصل پژوهش های جدید درباره موضوعات مختلف این دانش بنیادی در «حوزه های چهارگانه انسان شناسی» بدون در نظر گرفتن زمان و مکان  می‌باشد.