داوران

 • بهرام آجرلو (دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
 • بهروز آقایی (دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان)
 • نصیر اسکندری (استادیار دانشگاه تهران)
 • محمد اسماعیل اسمعیلی‌ جلودار (دانشیار دانشگاه تهران)
 • سعید امیرحاجیلو (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
 • عابد تقوی (استادیار دانشگاه مازندران)
 • احمد چایچی‌ امیرخیز (استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • جواد حسین‌زاده ‌ساداتی (استادیار دانشگاه کاشان)
 • علیرضا خسروزاده (دانشیار دانشگاه شهرکرد)
 • دیانا رستمی‌نژادان (دانشجوی دکترای مردم‌شناسی دانشگاه تهران)
 • جلال‌الدین رفیع‌فر (استاد دانشگاه تهران)
 • علیرضا سرداری‌ زارچی (استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • کامیار عبدی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • احمد علی‌یاری (دکتری باستان‌شناسی)
 • زهرا فرضی‌زاده (استادیار جامعه‌شناسی روستایی دانشگاه تهران)
 • حمیدرضا قربانی (استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
 • یوسف مجیدزاده (دانشیار دانشگاه تهران)
 • فریده مجیدی‌ خامنه (عضو هیئت علمی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • محمد مرتضایی (دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • لیلا مکوندی (استادیار دانشگاه کاشان)
 • مجید منتظر ظهوری (استادیار دانشگاه تهران)
 • محمد میرشکرایی (مدیر سابق مرکز مردم‌شناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • حمیدرضا ولی‌پور (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • جلال یوسفی (مدرس دانشگاه)