ریشه‌های طرد اجتماعی و ابعاد آن، مورد مطالعه غربت‌های شهر مصیری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران- ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران - ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی ابعاد متعدد طرد اجتماعی در زندگی غربت‌های شهر مصیری مرکز شهرستان رستم استان فارس، تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه نوسازی مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش، کیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با نوزده نفر جمع‌آوری گردید. مشارکت‌کنندگان تحقیق نیز با نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند.  سپس تحلیل داده‌ها با رویه تحلیل مضمون و از طریق کدگذاری داده‌ها انجام شد. در مجموع 210 کد اولیه به‌ دست آمد. سپس همه کدهای مشابه بر اساس قرابت مفهومی و معنایی و با شیوه «پرسیدن» و «مقایسه کردن» در سطحی انتزاعی‌تر دسته‌بندی شدند که 81 مفهوم، 48 مقوله خرد و در نهایت هفت مقوله کلی به‌ دست آمد که مقوله‌های کلی شامل طرد از منابع مادی، طرد از روابط اجتماعی، طرد از سلسله‌مراتب قدرت، طرد از فرهنگ غالب، داغ قومی، طرد از خدمات اساسی و تغییرات اجتماعی است. گروه مورد مطالعه در ابعاد مادی و اقتصادی، روابط اجتماعی، فرهنگ غالب، سلسله‌مراتب قدرت، بُعد قومیتی و دریافت خدمات اساسی از جامعه پیرامون خود طرد شده‌اند. در نهایت «طرد قومی» به ‌عنوان پدیده مرکزی و ریشه اصلی طرد اجتماعی مردم شناسایی گردید. همچنین این مطالعه نشان داد که در فرایند نوسازی در ایران این گروه شغل خود یعنی صنعت‌گری سنتی را از دست داده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roots of Social Exclusion and Its Dimensions, Study Case: The Ghorbats of Masiri City, Fars Province

نویسندگان [English]

  • MohammadMahdi Yousefi 1
  • AmirMasoud Amirmazaheri 2
  • Alireza Kaldi 3
1 Ph.D. candidate in economic sociology and development of Islamic Azad university, Tehran central unit,
2 associate professor of sociology of Islamic Azad university, Tehran central unit
3 profeassor of sociology, Islamic Azad university, Tehran science and research unit, invited by Tehran central unit,
چکیده [English]

In this article, while examining the many dimensions of social exclusion in the life of the Ghorbats of Masiri city, the center of Rostam eparchy, Fars province, the changes created as a result of the implementation of the modernization program have been studied. The research method is qualitative and based on thematic analysis, and sampling was done using a targeted method based on a theoretical approach, and the participants were selected with the snowball technique, and saturation was achieved after interviewing the 19th person. Then the data collected from the field were analyzed through data coding. A total of 210 primary codes were obtained; then, all the similar codes were categorized based on conceptual and semantic affinity and by the method of asking and comparing at a more abstract level, which resulted in 81 concepts, 48 micro categories and finally 7 broad categories. The broad (main) categories include: exclusion from material resources, exclusion from social relations, exclusion from the power hierarchy, exclusion from the dominant culture, ethnic stigma, exclusion from basic services and social changes. The studied group was excluded from the surrounding society in material and economic dimensions, social relations, dominant culture, power hierarchy, ethnic dimension and receiving basic services. Finally, ethnic exclusion was identified as the central phenomenon and the main root of people's social exclusion. Also, this study showed that in the process of modernization in Iran, this group lost their job (traditional craftsmanship).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exclusion
  • ethnic exclusion
  • exclusion from material resources
  • exclusion from dominant culture
  • exclusion from social relations
  • exclusion from basic services