اصول اخلاقی انتشار مقاله

  •  نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
  •  هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
  • هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسیتی، هویتی نباید در مقالات وجود داشته باشد. (در این زمینه تصمیم نهایی به عهده هیات تحریریه خواهد بود).