دوره و شماره: دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 1-355 (ویژه‌نامه روستا/ عشایر)