دوره و شماره: دوره 17، شماره 30، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-374 
8. گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

صفحه 229-247

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند