مطالعه‌ مردم‌شناختی برساخت هویت‌ مادری به میانجی زیست‌فناوری با تاکید بر رحم جایگزین و اهدای جنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر به مدد زیست‌فناوری[1]، امکان فرزندآوری بدون تجربه‌ زیسته‌ بارداری، زایمان و شیردهی محقق شده است. به این معنی، دوگانه‌ مادر-کودک به میانجی تکنولوژی به زنجیره‌‌ای از ارتباطات بین مفاهیم بدل می‌شود و به صورت مادر درخواست کننده- مادر زیستی- مادر جایگزین- ‌کودک صورت‌بندی می‌شود. بنابراین، ایجاد فاصله‌ بین مادر و کودک به معنی نبود عناصر برسازنده‌ هویت مادر شدن مانند پیوند خونی، بارداری و شیردهی است؛ پس برساخت هویت مادر شدن خدشه‌دار می‌شود. در این صورت، با توجه به فقدان عناصر هویت‌بخش، امکان برساخت هویت مادر شدن چگونه ممکن می‌شود؟ در این مقاله با طرح پرسش‌های مداوم از داده‌ها، روابط درهم ‌تنیده‌ عناصر برسازنده‌ هویت مادری کشف می‌شوند؛ به این معنی کوشش می‌شود تا با مصاحبه‌های عمیق به کشف الگوی‌ برساخت هویت مادر شدن دست ‌یابد. ابزارهای مفهومی «خود»، «اجرای نمایشی» و «فاصله» به ترتیب در نظریه‌های مید، گافمن و زیمل، شناسایی ارتباط‌های صریح برای مفصل‌بندی الگوی هویت را از درون مصاحبه‌های عمیق امکان‌پذیر می‌کند. نتیجه اینکه، الگوی برساخت هویت فردی مادری بر دیالکتیک دوگانه بدن مادر-جنین در دوران بارداری استوار است اما در چرخه فرزندآوری متکی بر زیست‌فناوری با حضور مادر ‌زیستی و مادر جایگزین فاصله‌ همیشگی بین مادر درخواست کننده و فرزند ایجاد می‌شود. بنابراین، هر چند که اجرای نمایشی دوران بارداری و زایمان با رویت‌ناپذیر کردن ناباروری در رفع داغ ننگ به طور موقتی موفقیت‌آمیز است اما برساخت هویت فردی-اجتماعی مادر شدن از گذر فرایند رویارویی- تردید - انفصال به صورت غریبه مفصل‌بندی می‌شود. 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropological Study on Maternal Identity Construction through Biotechnology by Emphasis on Embryo Donation and Surrogate Womb

نویسندگان [English]

  • Farzane Farshadi 1
  • Mansoor Vosooghi 2
چکیده [English]

On the grace of biotechnology, childbearing is possible with no experience of pregnancy, childbirth and lactation. The mediatory role of technology makes the mother-child dual link to a chain of concepts: intended mother, biological mother, surrogate mother and child.Thus, a created distance between mother and child results the lack of maternal identity elements such as genetic link, pregnancy and breastfeeding. Under such circumstances how the maternal identity is constructed? In this article, the pattern of identity construction have been revealed by asking continuous questions about data which have been collected by deep interviewing. The conceptual tools like “self”, “dramatic performance” and “distance” in Mead, Goffman and Simmel theories make it possible to discover expilit connections to articulate identity patterns. The results show that the construction of maternal identity is based on a dual link of mother’s body and fetus during pregrancy, but with the presence of biological surrogate mother in the biothechnology based childbearing cycle, there is everlasting gap between intended mother and child. Thus, although a dramatic pregnancy performance is temporarily successful in relieving the stigma of infertility and making it invisible, the construction of individual and social maternal identity articulates as a stranger through the process of confrontation-doubt-separation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construct of maternal identity
  • lack of lived experience
  • assigned role
  • stranger