نمودهای میراث فرهنگی ناملموس در اثر مهارت‌های سنتی لنج‌رانی و لنج‌سازی در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی/ بنیاد ایرانشناسی

چکیده

 یکی از مفاهیم متاخر در حوزه میراث فرهنگی که توسط یونسکو به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی صیانت از میراث فرهنگی بشر ارائه شده است، «میراث فرهنگی ناملموس» است که در تعریف آن، توجه میراث فرهنگی صرفاً محدود به بناها یا اشیاء مادی و ملموس نیست بلکه عنایت ویژه‌ای به ابعاد غیرفیزیکی، معنوی یا ناملموس میراث فرهنگی شده است. کشور ایران نیز از اعضای معاهده بین‌المللی این میراث است و تاکنون (دی 1399) شانزده اثر از ایران در فهرست جهانی آن قرار گرفته است. یکی از این آثار «مهارت‌های سنتی لنج‌سازی و لنج‌رانی ایرانیان در خلیج فارس» است که در این مقاله با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که این موضوع یا اثر دارای چه ویژگی‌ها یا شامل چه عناصری می‌باشد که حائز شرایط ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس شده است. از این رهگذر می‌توان مروری بر مفاهیم این نوع از میراث فرهنگی داشت و ضمن تمرکز بر پرونده‌ای که به نظر کارشناسان یکی از پرونده‌های موفق ایران و در ابعاد نوروز بوده است، مولفه‌های ضروری جهت ثبت موفق یک اثر در فهرست یونسکو را بررسی کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traces of Intangible Cultural Heritage in Iranian Traditional Skills Rrelated to Water Launch Making and Guiding in Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Gholamreza Mokhtari
چکیده [English]

One of the recent concepts in the field of cultural heritage, introduced by UNESCO as the most important international organization for protection of human cultural heritage, is "intangible cultural heritage" (ICHC) which In its definition, the cultural heritage is not limited to monuments, buildings, materials and tangible objects but special attention has been paid to the non-physical, spiritual or intangible dimensions of cultural heritage. Iran is an important member of this international convention of whom sixteen works have been included in the UNESCO world heritage list so far (december 2016). One of the works of Iran that is included in this list is the traditional skills related to water launch making and guiding by Iranians in Persian Gulf. In this article, we will answer the questions of what characteristics or elements this work has. In this way, it is possible to have a deep research on the concepts of intangible cultural heritage by focus on a work that according to experts has been one of the most successful cases in Iran and has been widely used in Nowruz and also examine the necessary components for successful registration of an intangible cultural case in the UNESCO world intangible heritage list.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNESCO
  • intangible cultural heritage
  • water launch making
  • history of Iranian navigation
  • Persian Gulf
  • galafi