باز‌یابی معماری شهدادِ کرمان بر‌پایه مطالعه باستان‌مردم‌شناسی معماری ماخونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باستان شناسی. هنر. بیرجند. بیرجند. ایران

چکیده

 در کاوش‌های باستان‌شناسی مشاهده باستان‌شناس و تفاسیر او نسبت به داده‌ها امروزی است. همچنین هرگز نمی‌توان شرایطی را ایجاد کرد که انسان‌های پیش‌از‌تاریخی و یا تاریخی در آن زندگی می‌کردند. اما باستان‌مردم‌شناسی با بررسی شرایط و ساخت‌های مختلف در جوامع زنده امکان مشاهده عینی و پیگیری فرآیند تداوم و تغییرات را ،که در زمینه‌های باستان‌شناختی امکان آن وجود ندارد، فراهم می‌کند. این مقاله بر‌آن است با‌استفاده از روش توصیفی-تحلیلی که از‌طریق بررسی میدانی باستان‌مردم‌شناسی و با تکنیک پرسشنامه و مشاهده مستقیم در طی سال‌های 94-1393 صورت گرفت، به بررسی معماری روستایی دور‌افتاده بپردازد، تا از این طریق و براساس مطالعات صورت گرفته به بازیابی روند تحول خانه‌سازی در شهداد کمک کند. بر‌اساس مطالعات صورت گرفته به‌نظر می‌رسد روند تحول خانه‌سازی در شهداد شباهت جالبی با مجموعه سازه‌های بافت درحال‌گذار در ماخونیک دارد.

کلیدواژه‌ها