ساختار سیاسی- اجتماعی و سازوکارهای قدرت در بافت سنتی جامعه‌ ایلی (مطالعه موردی در جامعه ایلی کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 جامعه شناسی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هر ساختار اجتماعی سیاسی نظام سلسله مراتب قدرت خاص خود را دارد. ساختار ایلی به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای سنتی ایران نیز سلسله مراتب قدرت خاص خود را داشته است. ساختار مناصب قدرت در ایلات کهگیلویه و بویراحمد بعنوان یکی از مهمترین و قدیمی­ترین ایلات جنوب ایران کمتر مورد مطالعه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. هدف مقاله این است که ساختار قدرت سیاسی در بافت سنتی ایلات کهگیلویه و بویراحمد را از منظر جامعه­شناسی تاریخی تحلیل نماید. این ایلات شامل شش ایل بویراحمد، باشت و باوی، بهمئی، چرام، طیبی و دشمن­زیاری می‌باشد. روش این مطالعه، ترکیبی از روش­های اسنادی با اتکای بر منابع کتابخانه­ای و تحقیقات میدانی و تجربه زیسته محققان می­باشد. بر اساس یافته­های پژوهش می­توان گفت سازماندهی و قشربندی اجتماعی در این ایلات مبتنی بر عصبیت خویشاوندی، نابرابری جنسیتی و ویژگی­های انتسابی و نوعی تحرک اجتماعی نسبتا ایستا بوده است. ساختار قدرت نیز بر اساس نوعی هرم سازمانی سلسله مراتبی بوده که، به ترتیب از قاعده تا رأس هرم شامل افراد ایل (رعیت)، ریش سفیدان، کدخدایان، خوانین بوده­اند که ماهیت فرماندهی – فرمانبری در سلسله مراتب، مبتنی بر نفوذ و احترام فرادستان و تکریم فرودستان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case-study of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Tribal Community: Socio-political Structure and Mechanisms of Power in the Traditional Context of Tribal Society (Qajar and Pahlavi)

نویسندگان [English]

  • Nematollah Zakipur 1
  • Arman Heidari 2
چکیده [English]

Each socio-political structure has its own hierarchy of power. The tribal structure as one of the most important traditional structures of Iran has also had its own hierarchy of power. The Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad tribes, as one of the most important and oldest tribes in the south of Iran, have yet been less studied and historically analyzed. The purpose of this article is to analyze the structure of political power in the traditional context of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad tribes from the perspective of historical sociology. Kohgiluyeh tribes include six tribes of Boyer-Ahmad, Basht and Bavi, Bahmaei, Charam, Taybi and Deshman-e-Ziari. The method of this article was a combination of documentary methods based on library resources and field research and the researchers' life experience. Based on the research findings, it can be said that social organization and stratification in this tribe is based on kinship nervousness, severe gender inequality and attributional characteristics and a kind of relatively static social mobility. The structure of power is based on a kind of hierarchical organizational pyramid, which respectively, from the base to the top of the pyramid includes: tribal people, elders, kadkhodians, khans. The nature of hierarchical command-obedience based on the influence of superiors and respect to them along with tribute to the lower classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social structure
  • power structure
  • clan
  • tribe
  • Kohgiluyeh
  • Boyer-Ahmad