مطالعه موانع مشارکت اجتماعی شهروندان به عنوان یکی از مولفه‌های دیپلماسی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

2 گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مشارکت اجتماعی ـ سیاسی شهروندان و اشخاص حقوقی نظیر انجمن‌ها، اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا، امری بسیار حائز اهمیت است. این امر در ایران بنا بر دلایل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی با موانع متعدد روبرو است. براین اساس، هدف این مطالعه، شناسایی موانع مشارکت اجتماعی ـ سیاسی در ایران براساس دیدگاه‌ نخبگان بود. پس از مروری بر منابع و تدوین چارچوبی مفهومی درباره مشارکت، گردآوری داده‌ها با استفاده از روش کیفی و مصاحبههای نیمهساختاریافته با مشارکت 4 گروه از افراد شامل اعضای سابق و فعلی شورای شهر تهران، مدیران ارشد شهرداری تهران، اعضای هیئت علمی دانشگاهها وکارشناسان شورای شهر که با نمونهگیری نظری و هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. معیار پایان نمونهگیری اشباع نظری بود که بعد از مصاحبه با 30 نفر حاصل شد. دادهها با تکنیک تحلیل تماتیک و با کمک نرمافزار MAXQDA-12 کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌های کیفی نشان داد 4 مقوله اصلی و 10 زیرمقوله به عنوان موانع مشارکت وجود دارند که عبارتند از موانع تاریخی (استبداد تاریخی و تجارب آغاز انقلاب)، پارادایم دینی (آموزه‌های دینی)، بیگانگی اجتماع با مشارکت (اجتماع مشارکت‌گریز، مغفول ماندن مشارکت در جامعه‌پذیری، و کیفیت نامطلوب مشارکت) و چالش‌های سیاسی ـ ساختاری (فقدان جامعه مدنی، سازوکار معیوب مشارکت، نگرش به مشارکت، رونق اندک تعاملات حکومت ـ مردم). بهطور کلی، شکل پایدار و منسجم مشارکت در کشور ما شکل نگرفته و مشارکت در ایران همواره با موانع اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و نبود فضایی برای تمرین و ممارست مواجه بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Obstacles of Citizens Social Participation As a Component of Urban Diplomacy

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Abtahi 1
  • Malihe Shiani 2
چکیده [English]

The socio-political participation of citizens and legal people like crafts, guilds and humanist organization is very important in the process of decision making and performing. This matter in Iran face a lot of obstacles because of social, cultural, historical and religious reasons. Therefore, this study has been done with the goal to identify socio-political obstacles in Iran relying on elites point of view. After a review on sources and developing a conceptual frame about participation, data with qualitative method and semi-structured interview with 4 group of people including: former and present members of Islamic City Council of Tehran, Senior managers of Tehran Municipality, members of science committee in public universities and city councils experts with theoretical and targeted sampling has been chosen. The criterion in the end of sampling was theoretical saturation, after 30 interview was obtained. Data have been analyzed and coded with qualitative content technic by applying to software Maxqda-12. The result of analyzing showed 4 main categories and 10 sub-categories as obstacles in participating including historical obstacles (historical despotism and experiences in the beginning of the revolution), religious paradigm (religious teaching), society’s alienation with participating (elusive participation society, participation being neglected in socialization, and undesirable quality of participation) and political-structural challenges (lack of civil society, damaged mechanism of participation, outlook towards participation, low prosperity in government-people interactions). So we can say that a stable and cohesive way of participating has not been formed in our country; and participating in Iran has alwayes been being faced with social, cultural, historical, religious obstacles and lack of an environment for practicing and assiduity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxqda-12
  • social participation
  • political participation
  • Iran