مطالعه تغییرات روستای میانده از توابع گیلان بعد از پانزده سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در گذشته تغییرات اجتماعی در روستاها بسیار کم و کند بود، ولی به تدریج با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی، تغییراتی در جامعه روستایی ایران پدید آمده است که جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود. مطالعه این تغییرات، نه تنها امکان آگاهی از وضعیت فعلی برخی نواحی روستایی و دلایل بروز تغییرات را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به پیش‌بینی مسیر احتمالی این تغییرات در آینده و تدوین راهکارهای پیشنهادی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر شناخت از جامعه روستایی معاصر کمک کند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که بعد از گذشت پانزده سال از انجام مطالعه قبلی، روستای میانده در گیلان به لحاظ جمعیت و برخی ویژگی‌های اجتماعی، فعالیت کشاورزی، تقسیم کار میان زنان و مردان روستایی، بافت فیزیکی و سکونتگاه‌ها دچار چه تغییراتی شده است. در این تحقیق از روش مردم‌نگاری استفاده شد. با فنون مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته و مشاهده، داده‌های مورد نیاز طی سال‌های 1400-1401 جمع‌آوری گردید و تحلیل این داده‌ها با روش تحلیل مضمون انجام شد. کاهش جمعیت روستا و افزایش مهاجرت‌ روستاییان به شهرِ نزدیک روستا، خالی ‌از‌ سکنه شدن برخی قسمت‌های روستا، از بین رفتن محیط همسایگی، احساس نبود امنیت و ترس در میان برخی از بازماندگان روستا، رواج سرقت در روستا به دنبال خلوت شدن بیش از پیش آن، جایگزین شدن شهرنشینانی عمدتاً غیرگیلانی و با سکونت موقت در روستا، مجاورت دو گروه جمعیتی در روستا با دو سبک زندگی متفاوت یعنی 1) تولید و 2) تفریح، گذران اوقات فراغت و مصرف، شکل‌گیری سکونتگاه‌های کوچک برای اسکان موقت روستاییان زارع و ساکن در شهر نزدیک، اجرای طرح تسطیح اراضی شالی‌کاری، استفاده تعدادی از روستاییان از دستگاه نشا، تغییر در تقسیم کار میان مردان و زنان روستایی و ... برخی از تغییرات مشهود در این روستا است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Changes in Miandeh Village in Gilan after Fifteen Years (Iran)

نویسنده [English]

  • Zahra Farzizadeh
assistant professor, department of development and social policy, faculty of social sciences of Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the past, the prevalence of social changes in the villages was very low and slow, but gradually with the passage of time and under the influence of several factors, changes have emerged in the rural society of Iran which include various aspects. Study on these changes not only provides the possibility of knowing the current situation and changes of some rural areas and the reasons for these changes, but it can also help predict the possible path of these changes in the future and formulate suggested solutions and plans based on the knowledge of the contemporary rural society. The main question of the current research is what changes after 15 years of the previous study have undergone in Miandeh village in Gilan in the terms of population and some social components, agricultural activity, division of labor between rural women and men, physical structure and settlements. Ethnography as a research method was used in this research With techniques of semi-structured interview and observation for data collecting during the years 1400-1401. The analysis of these data was done by thematic analysis method. Decrease in population of the village and increase in the migration of villagers to the nearby city, depopulation of some parts of the village, the loss of neighborhood environment, the feeling of lack of security and fear among some of the survivors of the village, prevalence of theft in the village due to its becoming more secluded, replacement of mostly non-Gilani city dwellers with temporary residence in the village, the proximity of two population groups in the village with two different lifestyle, i.e. 1) production and 2) recreation, leisure and consumption, formation of temporary and small settlements for the temporary accommodation of farmers living in a nearby city, implementation of the plan for leveling fields, use of rice planting machine by a number of villagers, changes in the division of labor between rural men and women, etc. are some of the visible changes in this village that were investigated in this research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • changes of rural society
  • migration
  • production
  • consumption
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صومعه‌سرا (1385). نقشه روستای میانده.
خانه بهداشت روستای میانده (1401). مصاحبه.
طالب. مهدی، عنبری. موسی (1394). جامعه‌شناسی روستایی، با تأکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران. تهران: دانشگاه تهران.
فیروزآبادی. سید احمد، فرضی‌زاده. زهرا (1388). بررسی مقایسه‌ای وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی در خانواده و علل و نتایج ناشی از تغییر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از روش نظریه بنیانی. توسعه روستایی. 1. 35-65.
مرکز آمار ایران (1400). سرشماری‌های مختلف. قابل دسترس در https://amar.org.ir  
مهندسین مشاور شهر آب خزر (1383). طرح هادی روستای میانده. گیلان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران.
Luloff. A. E., Krannich. R. S. (2002). Persistence and Change in Rural Communities; A 50-Year Follow-up to Six Classic Studies. New York: CABI Publishing.

Villa. M. (2012). Rural Life Courses in Norway; Living within the Rural–Urban Complementarity. The History of the Family. 5(4). 473-490.