رسم کودک‌همسری و نابرابری در آموزش رسمی دختران روستایی (مطالعه روستاهای شهرستان الشتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نابرابری آموزشی، بسترها و عوامل متعددی دارد. در این مقاله که با روش کیفی انجام شده، بسترهای اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی دارای فرهنگ قبیله‌ای تحلیل شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، 30 نفر دختر کمتر از 18 سال در 16 روستای حومه شهر الشتر بودند که ترک تحصیل کرده‌اند. تحلیل مصاحبه‌های عمیق با روش تحلیل مضمون انجام  شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (مانند سنت‌ها و رسوم فرهنگی، تربیت اجتماعی محلی و قبیله‌ای، اقتصاد خانواده، وضعیت سرپرستی خانواده، و ...) از مهمترین عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی بوده‌اند. مهم‌ترین عامل مؤثر در میان عوامل موجود، هنجار «ازدواجِ زودهنگامِ» دختران و به تعبیر بهتر «رسم کودک‌همسری» در مناطق مورد مطالعه بوده است. به عبارت دیگر هنجارهای اجتماعی غالب در مناطق روستایی، تقدم ازدواج، خانواده و کار را بر تحصیل و مدرسه به ویژه برای دختران الزام کرده است. در واقع «کودک‌همسری» خود به عنوان رسمی برآمده و تحت تأثیر بسترهای فرهنگی و خانوادگی، عاملی مؤثر بر ترک تحصیل دختران روستایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child Wifehood Custom and Inequality in the Formal Education of Rural Girls (Study on the Rurals of Aleshtar City)

نویسندگان [English]

  • Mohaddese Sayyadian Barkhordar 1
  • Mousa Anbari 2
1 M.A. in social development, social faculty of Tehran university, Tehran, Iran
2 associate professor of sociology of development, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Educational inequality has many bases and factors: In this article, which is done with the method of qualitative content analysis (theme analysis), the social and cultural bases in rural areas with tribal culture were analyzed. The research was conducted using a qualitative method and in-depth interviews. The participants of the research were 30 girls under 18 years of age (dropout: who dropped out of school) in 16 rurales in the suburbs of Aleshtar city, who were selected using purposeful sampling. The text of these interviews has been analyzed with thematic analysis method. According to the findings, social, cultural and economic contexts (such as cultural traditions and customs, local and tribal social education, family economy, family headship status, etc.) are the most important factors affecting girls' school dropout in rural areas. Among these factors  the norm of early marriage for girls or in better words “the tradition of  child wifehood ” is the subject of this study in these regions. In other words, the dominant social norms in rural areas require the priority of marriage, family and work over education and school, especially for girls. In fact, the "child wifehood" as a tradition emerged from and influenced by cultural and family contexts, has itself been an effective factor in rural girls dropout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender inequality
  • social and cultural contexts
  • child wifehood
  • early marriage