فرایند تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش از دیدگاه مردم‌شناسی و با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که فرایند تغییر در ساختار سیاسی-اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی اول و دوم چگونه است؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه تدوین شده است که دو عامل اساسی یعنی سیاست‌های دولت‌های مرکزی در قبال ایلات و عشایر (اسکان اجباری، خلع سلاح و حذف قدرت‌های محلی، فرهنگ‌زدایی و ایل‌زدایی در دوره پهلوی اول و ادامه این سیاست‌ها همراه با اصلاحات ارضی، تغییر شیوه زندگی در دوره پهلوی دوم) و تحولات سیاسی کشور (جنگ جهانی دوم و خلع رضاشاه، کودتای 28 مرداد) در فرایند تغییر نقش اساسی داشته‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، در هر دوره تاریخی دولت‌ها با توجه به شرایط کشور سیاست‌های مختلفی را برای نابودی ساختار ایل قشقایی به کار بردند. هر چند پهلوی اول نتوانست ساختار ایل را نابود کند. اما پهلوی دوم با سیاست‌هایی که با کمک انگلیس و آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق به کار برد، توانست ایلخانی را در ایل قشقایی برچیند و ساختار ایل را نابود کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Change Process of Political and Social Structure of Qashqai Tribe in Pahlavi Era from an Anthropological Perspective

نویسندگان [English]

  • Zarasa Rajaie Dastghaib 1
  • Hamid-Reza Haghighat 2
  • Mohammd-Kazem Kaveh Pishghadam 2
1 Ph.D. student of political sciences, Islamic Azad university, Shiraz, Iran
2 assistant professor, department of political sciences, Islamic Azad university, Shiraz, Iran,
چکیده [English]

From the perspective of political anthropology and the descriptive-analytical method, this research seeks to answer the principal question: what is the process of change in the socio-political structure of the Qashqai tribe in the first and second Pahlavi era? For answering, a hypothesis is made: two main factors, namely the policies implemented towards the tribes and nomads by the central governments (forced settlement, disarmament, removal of local powers, deculturization and detribalization in the first Pahlavi period and the continuation of these policies, along with land reform and lifestyle changes in the second Pahlavi period) and political developments (World War II, the overthrow of Reza Shah and the coup d'état of 28 August) played essential roles in the change process. The analysis showed that in each historical period and according to the country's conditions, the government used different policies to destroy the structure of the Qashqai tribe. Although the first Pahlavi could not destroy the structure of tribe but the second Pahlavi with the help of British and American policies after the coup d'état of 28 August and the fall of Mossadegh's national government, was able to dismantle the tribal chieftaincy in the Qashqai and destroy the tribe structure. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political and social structure
  • Qashqai tribe
  • anthropology
  • Pahlavi era