دگرگونی‌در سبک زندگی خان‌های بختیاری پس از انقلاب مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

پس از انقلاب مشروطه سبک زندگی خان‌های بختیاری دگرگون شد. این تغییرات نه تنها در ابعاد شکلی رخ داد و شیوه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و درآمد خان‌ها تغییر کرد، بلکه ابعاد محتوایی سایر امور زندگی روزمره آنها همچون نوع نگرش به ازدواج، خانواده و زن و نیز نگرش آنها به علم و دانش‌اندوزی نیز دچار دگرگونی شد. اگرچه بعضی از خان‌ها و خان‌زاده‌های مقیم پایتخت و تحصیل‌کرده اروپا به این دگرگونی‌ها تمایل زیادی نشان دادند و به وقوع آنها در ایل بختیاری اصرار کردند، اما عده‌ای از خان‌های کهنسال و سنت‌گرا در مقابل این تغییرات ایستادگی کردند. در این پژوهش چگونگی تغییر در سبک زندگی خان‌های بختیاری و علل پذیرش یا عدم پذیرش آن در بین خان‌ها با روشی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in the Life Style of Bakhtiari Khans after Mashrute Revolution

نویسنده [English]

  • Ghafar Purbakhtiar
assistant professor in history, Shushtar unit of Islamic Azad university, Shushtar, Iran,
چکیده [English]

After Mashrute Revolution, the life style of Bakhtiari khans changed. These changes happened not only in the form and the ways of housing, food, clothing and income but also in other contents of daily life affairs like the type of their attitudes toward marriage, family, wife, science and acquiring knowledge. Although some of khans and their sons who was living in the capital and those who had studied in Europe showed lots of willingness to these changes and insisted on performing them among the Bakhtiari, some old and traditional khans didn't like these changes and resisted against them. This study tries to examine the ways of changes in the lifestyle of Bakhtiari khans and the reasons for accepting or not accepting them by khans using descriptive-analysis method with the help of historical firsthand resources.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • khans
  • Bakhtiari
  • Qajar
  • change
  • capital