دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-310 
3. نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری