دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1-310 
نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری