معرفی بیست و پنج جلد از دوفصلنامه ‏«نامه انسان شناسی»(1396-1381)

مطالب عمومی

نویسنده

مدیر ارتباطات نامه انسان شناسی

چکیده

مجلۀ نامۀ انسان‌شناسی پس از گذشت  15 سال فعالیت موفق به چاپ 27 شماره و یک شماره ویژه گردید که در این مختصر به معرفی اجمالی 25 شماره اول آن می‌پردازیم. در این 25 شماره اول این دوفصلنامه  تا کنون 186مقاله علمی پژوهشی به زبان‌های (فارسی، انگلیسی و فرانسه) با بیشترین سهم برای مقالات تالیف شده، هم چنین تعداد 42 نقد و بررسی کتاب، تحلیل تعداد 4 فقره سند از روزگاران گذشته و نگارش 23 یاد بود، جهت بزرگداشت و نکوداشت عالمان حوزه‌ی مردم‌شناسی را منتشر نموده است.
ارائه مطالب در این دوفصلنامه در سه بخش به ترتیب مقالات فارسی و لاتین، نقد و بررسی کتاب‌ها، اسناد و یادبوده است. خلاصه مقالات به زبان انگلیسی در خاتمه ارائه شده است.
 انتخاب و چاپ مقالات، از طریق داوری‌های اساتید حوزه مردم‌شناسی و نظارت دقیق اعضای هیئت تحریریه که مرکب 10- 15 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران به نام کشور (5 استاد 2 دانشیار، 2 استادیار، و سه نفر از اعضای هیئت علمی مراکز مهم پژوهشی هستند) انتخاب و با برگزیدن اصلح‌ترین مقاله از طریق داوران صاحب‌نظر تحقق می­پذیرد.
جدول شماره 1: به تفکیک: شماره مجله، تاریخ انتشار، تعداد صفحات و رنگ جلد را نشان می‌دهد.
جدول شماره 2: بیانگر تعداد مقالات، نقد و بررسی، اسناد و یادبودها می‌باشد.
جدول شماره 3: به تفکیک، میزان سهم مقالات تالیف شده، ترجمه شده و غیر فارسی را نشان می‌دهد.
...