دوره و شماره: دوره 10، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 1-192 
انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی

صفحه 13-28

نجمه احمدآبادی آرانی؛ محسن فرمهینی فراهانی


خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر