زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دائره المعارف اسلامی

چکیده

در میان عناصر و مولفه های تشکیل دهنده ساختارهای سنتیِ حمل ونقل در جهان اسلام تا پیش از تحولات فناورانه در این ساختارها، عنصر انسانی که از جمله در حرفه چارواداری/ مکاری گری بروز می یافت، کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بیشترِ مطالعات در حوزه حمل ونقل سنتی در دوره اسلامی، به بررسی راه ها و مسیرهای ترابری یا ادوات حمل ونقل معطوف بوده است. در مقاله حاضر، تاریخ اجتماعی کوتاهی از زندگی حرفه ای این صنف، تنوعات ساختاری و کارکردی و ویژگی های اختصاصی این حرفه و رفتار حرفه ای نیروی انسانیِ شاغل در نظام های حمل ونقلی، بر اساس اطلاعات جزیی نگر و بسیار پراکنده موجود در منابع دوره اسلامی، به دست داده شده است.

کلیدواژه‌ها