پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد مردم شناسی دانشگاه تهران

2 ارشد برنامه ریزی و رفاه دانشگاه تهران

چکیده

بررسی فیلم هایی که در فاصله 1370ـ1390 از مراسم عروسی در لرستان تهیه شده، در کنار داده های دیگر میدانی و... حکایت از دگرگونی وسیع موسیقی عروسی این منطقه تحت تاثیر موسیقی کُردی و فارسی دارد. مفاهیم سنتی انسان شناسی درباره تاثیرپذیری فرهنگ ها بر یکدیگر، همچون فرهنگ پذیری [acculturation] اشاعه، [diffusion] و...، برای توضیح تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فرهنگ های معاصر از یکدیگر کافی نیست، بلکه این دگرگونی ها را باید در چارچوب نظریات جهانی شدن تحلیل کرد زیرا اولا این روندها سرعت بسیار بیشتری دارد، ثانیآ ناشی از انقلاب تکنولوژیکی در عرصه ارتباطات (گسترش رسانه های فارسی و کردی، لوح فشرده، کامپیوتر، ماهواره و...) است، ثالثآ آنچه تحت عنوان موسیقی کردی و فارسی در لرستان عرضه می شود خود متاثر از جهانی شدن است، نوع سازها و آهنگ هایی که نواخته می شود با موسیقی بومی ایرانی تفاوت دارد. نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی لرستان با کُرد و فارس عامل تسهیل گر و بسترساز برای ظهور پیامدهای جهانی شدن در قالب موسیقی های شاد کردی و فارسی در این منطقه بوده است. جهانی شدن منحصر به گسترش فرهنگی خاص در سراسر جهان (غربی شدن) نیست بلکه یک دگرگونی پیچیده و چندسویه در سطح جهان است که ناشی از رهایی فرهنگ از قید مکان به واسطه انقلاب اطلاعات و ارتباطات در دو جهان مجازی و واقعی می باشد

کلیدواژه‌ها