نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس علوم اجتماعی

چکیده

باروری و مسایل مربوط به آن در فرهنگ های مختلف به صورت های متفاوتی ارزیابی شده و معمولا نسبت به مسایل دیگر به طور دقیق تری مورد توجه بوده است. گوناگونی و ازدیاد باورهای عامیانه مربوط به آن حاکی از این امر می باشد. در بررسی حاضر با نگاه به لزوم باروری برای زوج ها در شهر گراش، فرهنگ عامه مربوط به آن با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با گروه های زنانه، درمانگرها، دعانویس ها و سالخوردگان در شاخه های زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1. باورهای مربوط به نازایی و راهکارهای حل مسئله 2. راهکارهای مورد استفاده جهت حفظ جنین در شکم مادر 3. گونه های متفاوت پیشگویی جنسیت فرزند و ارجحیت جنسی مربوط به آن. در هر قسمت نیز اقدامات و باورهای مربوط دسته بندی شده است.

کلیدواژه‌ها