دوره و شماره: دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-193 
2. ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره

صفحه 43-84

لیلا خسروی؛ جلال الدین رفیع فر