دوره و شماره: دوره 11، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 1-205