زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

رویارویی آدمی با پدیده های چشم گیر زمینی در گذر سالها، گاه به پیدایش برخی نوآوری های فرهنگی انجامیده است، آنچه در پرتو دانش نوپای "زمین مردم شناسی" قابل بررسی است و در این جُستار از آن سخن می رود. در این میان، پدیده ی زمین داستان از جمله ی نمونه هایی است که در پی هم آمیزی درونمایه های زمینی و فرهنگی در بستر اندیشه ی انسان، هستی و نمو می یابد. جستارِ پیش روی، با نگاهی به زمین داستان کوه پیرزنه، به بررسی چگونگی پیدایش این پدیده ای زمینی-فرهنگی،می پردازد.

کلیدواژه‌ها