بررسی دیدگاه فارابی ، ابن خلدون و بورکهارت درباره هنرهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

خاستگاه اجتماعی و انسان شناسی هنرمندان و هنرهای سرزمین های اسلامی در گذشته، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت و ضرورت این تحقیق این است که بعضی از اندیشمندان معاصر خاستگاه اجتماعی هنرها در سرزمین های اسلامی را به بادیه نشینی نسبت داده اند. هدف از انجام این تحقیق این است که دیدگا ه نخستین تیتوس بورکهارت درباره ی خاستگاه اجتماعی و انسان شناسی هنر اسلامی در یک بررسی تطبیقی با دیدگاه های اندیشمندان مسلمان مورد بررسی قرار گیرد. پرسش های تحقیق این است که: 1)خاستگاه اجتماعی و انسان شناسی هنرهای عالی اسلامی کجا بوده است؟ 2) آیا همه ی انواع هنرهای اسلامی و آثار آن از جنب هی محتوای آیینی و هنری یکسان و واحد بوده اند؟ روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و داده ها به شکل اسنادی گردآوری شده اند. مبانی نظری تحقیق بر این دیدگاه استوار است که فرهنگ، محیط و پدیده های اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری هنرها در سرزمین های اسلامی داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هنرهای عالی در سرزمین های اسلامی در شهرها شکل گرفته و توسعه یافته اند. و هم چنین نمی توان همه ی آثار هنری در جهان اسلام را از جنبه ی محتوا و کیفیت همانند دانست، بلکه هم از جنبه ی محتوای آیینی و هم محتوای هنری بسیار متنوع بوده اند.