دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 1-230 
سخن سردبیر

صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر