دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 1-214