تعداد مقالات: 78
30. رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری


31. تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-74

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله


37. مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1393، صفحه 118-138

ژیلا مشیری


38. پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی)

دوره 12، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-112

اصغر شیرمحمدی


39. ستایش های شادمانه الگوی موثر شادزیستی مردمی در ایران

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-129

موسی عنبری


40. موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-97

محمد چقلوند؛ رضا کوشکی


44. خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر


50. بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1393، صفحه 130-156

امید قادرزاده؛ احمد غلامی