داوران


1 آموزگار، ژاله jalehamouzegar@yahoo.com
2 ازکیا، مصطفی mostafaazkiya@yahoo.com
3 اسدیان، محمد m.asadian@yahoo.com
4 پارساپژوه، سپیده sepideh.parsapajouh@gmail.com
5 پرستش، شهرام shahramparastesh@gmail.com
6 چاووشی، سید محمد  dr.chavoshi1963@gmail.com
7 چوبک، حمیده h_choubak@yahoo.com
8 ذوالفقاری، حسن  zolfagari_hasan@yahoo.com
9 رفیع فر، جلال الدینjrafifar@ut.ac.ir

10سلطان زاده، حسین  h72soltanzadeh@gmail.com  
11شهبازی، رامتین ramtin_shahbazi@yahoo.com

12 صفی نژاد، جواد

13عواطفی همت، محمد avatefi@ut.ac.ir  
14 فاطمی، ساسان sasanfatemi358@gmail.com
15 قاضیانی، فرح ناز  mehrganmehr.fz@gmail.com 
16 قاضی طباطبایی، محمود  smghazi@ut.ac.ir
17 قبادی، امیر علی omid201201@gmail.com
18 کریمی، اصغر asgharkarimi390@gmail.com
19 گشتاسب، فرزانه f_goshtasb@yahoo.com
20 لطیفی، غلامرضا  latifi@atu.ac.ir
21 مختاریان، بهار baharmokhtarian@yahoo.com
22 مدرسی طهرانی، یحیی ymodarresi@gmail.com
23 مطلق، نامور bnmotlagh@yahoo.fr
24 موسی پور، ابراهیم andonemily@gmail.com
25 میرزایی، محمد mmirzaie@ut.ac.ir
26 نجف زاده، امید علی najafzadegubabiomidali@gmail.com
27 وثوقی، منصور vosooghi_mn@yahoo.com
28 ورهرام، فرهاد varahramf@yahoo.com