نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 118-138]
 • آبیاری در ایران جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 11-43]
 • آبیاری سنتی نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]
 • آب پاش ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]
 • آبگوشت آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 45-77]
 • آزادی بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 11-42]
 • آشیق تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]
 • آیکونولوژی آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • آگاهی اجتماعی تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 73-100]
 • آلونک‌نشینی روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • آواشناسی تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 51-74]

ا

 • ابیانه بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • اتنوگرافی پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • اتنوگرافی خانواده و سکسوالیته سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 151-178]
 • اجتماعات محلی بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 160-193]
 • احساس دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]
 • اختیار انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • اخلاق حرفه ای زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • ادغام از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • ایران تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]
 • ایزدبانو آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • ازدواج عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • ازدواج آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 17-47]
 • ازدواج اجباری مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 169-202]
 • اساطیر مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 118-138]
 • اسطوره آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • اسلام‌آباد کرج روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • اشراف و درباریان رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • اصلاحات ارضی جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 56-71]
 • اعتدال مزاج رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • افسانه جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • اقوام لک و لر موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 72-97]
 • ایلام نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]
 • ایلام نو ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]
 • الگوی ازدواج آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 17-47]
 • الگوی فرهنگی مردم‌نگاری معناشناختی از الگوی فرهنگی «آبرو» معانی، مصادیق و کارکردها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 132-162]
 • الگوهای خوراک بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 79-106]
 • الموت شرقی و غربی اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]
 • الهه‌ی مار (مادر) مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • اماکن مذهبی روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • امر ایلی از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • امر جنسی دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]
 • امر قومی از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • انبار انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 135-156]
 • انتخاب انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • انجمن تغذیه طبیعی خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • اندیشه‌ی باستان مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • انسان انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • انسان‌شناسیِ اجرا آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • انسان‌شناسی فلسفی تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 157-180]
 • انسان شناسی هنر بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • انسجام قومی روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • انقلاب نوسنگی مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • اهرم نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • اهل حق بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 95-114]
 • ایوان غرب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]

ب

 • بازدید از موزه موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 72-97]
 • بازسازی تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 113-140]
 • بازی‌های کودکان بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 194-218]
 • باستان‌شناسی بافتی تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 113-140]
 • بافت تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 113-140]
 • باورهای عامیانه نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • باورهای عامه رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 27-50]
 • بدن آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • برابری هستی‌شناختی بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 11-42]
 • بُرخوار اصفهان قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 79-112]
 • برداشت گردو اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]
 • بررسی معناشناختی بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • برساخت‌گرایی زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 179-215]
 • بیگانگی خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • بین‌النهرین مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • بویراحمد سفلی جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]
 • بویراحمد علیا جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]

پ

 • پدیدارشناسی بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 160-193]
 • پدیدارشناسی هرمنوتیک مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 101-134]
 • پدیده ی زمینی_فرهنگی زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1392، صفحه 158-183]
 • پرنده ـ مار آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • پزشکی شدن زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 179-215]
 • پزشکی کردن تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • پزشکی مدرن تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • پژوهش معطوف به جنسیت بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • پژوهش معطوف به کنش بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • پیشگویی نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • پیش نیازهای پذیرش آگاهانه و فعال تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 73-100]
 • پهلوی اول انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 135-156]
 • پویایی خانواده افغان بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 79-106]
 • پوشاک مردم بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 139-156]
 • پیوندهای اجتماعی اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]

ت

 • تاچه بافی مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 129-149]
 • تاریخ عکاسی بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 130-159]
 • تاریخ هگلی تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 157-180]
 • تبیین تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 113-140]
 • تجارت ابریشم نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]
 • تجربه زیسته آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 17-47]
 • تحلیل ‏گفتگو جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]
 • تداخل آوایی تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 51-74]
 • ترس زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 179-215]
 • ترک زبان بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 95-114]
 • ترنر آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • تطبیق‌پذیری روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • تعزیه‌ی اصطلاح محور پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • تعزیه‌ی معنامحور پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • تغییرات فرهنگی- اجتماعی بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 79-106]
 • تقویم لکی تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • تلمیح رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 27-50]
 • تنگستان نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • تنهایی دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]
 • توزین قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 79-112]

ج

 • جادو آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • جانبازان قطع نخاعی آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 17-47]
 • جاودانگی عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 114-131]
 • جنسیت نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • جهانی شدن پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]

چ

 • چایخانه جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]
 • چاروادار زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • چهارمحال و بختیاری مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 129-149]

ح

 • حسینیه روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • حفظ جنین نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • حماسه‌خوانی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • حماسه‌نوازی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • حمل ونقل زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • حوزه کویری مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 118-138]

خ

 • خاقانی شروانی بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 194-218]
 • خام گیاه خواری خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • خانه­ ای برای بازی اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 15-44]
 • خانواده اضطراری آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 17-47]
 • خانواده‏های روستایی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 169-207]
 • خدای خورشیدی بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • خشونت خیابانی علیه زنان بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • خوانین جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]
 • خوراک‌نامه‌ها آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 45-77]

د

 • داده­های باستان­شناسی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]
 • داستان جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • دام‌پروری بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • درخت گردو اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]
 • درد زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 179-215]
 • درمان­گری عامیانه تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • دیزی آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 45-77]
 • دستگاه فلسفه تاریخ هگلی تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 157-180]
 • دموکراتیک‌شدن فرهنگ بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 11-42]
 • دین‌داران ایرانی آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • دهقانان جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 56-71]
 • دوجهانی شدن پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • دوره‌گرد پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • دوزبانگی تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 51-74]

ر

 • رضاشاه جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]
 • روابط خویشاوندی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 169-207]
 • روایت بیماری تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • روایت ­پژوهی اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 15-44]
 • روح انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • رودخانه باهوش نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • رودهن بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 95-114]
 • روزشمار تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • روستائیان جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 56-71]
 • روش تاریخ زندگی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 169-207]
 • روش تحقیق تلفیقی تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 73-100]
 • روش‌شناسی بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 160-193]
 • روش کار قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 79-112]

ز

 • زاگرس جنوبی بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • زایمان طبیعی زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 179-215]
 • زبان اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 15-44]
 • زبان تالشی تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 51-74]
 • زبان فارسی تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 51-74]
 • زمین زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1392، صفحه 158-183]
 • زمین داستان زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1392، صفحه 158-183]
 • زمین‌سیما بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • زمین مردم شناسی زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1392، صفحه 158-183]
 • زندگی حرفه ای زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • زندگی روزمره آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • زن ستیزی زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]
 • زن و ادبیات زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]
 • زن و فرهنگ عامه زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]

س

 • ساختار قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 79-112]
 • ساختار مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 129-149]
 • ساختار اجتماعی بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 194-218]
 • ساختار طبقاتی بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 130-159]
 • ساختار فرهنگی بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 194-218]
 • ساز (قوپوز) بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • ساماتورا ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]
 • سرزمین زدایی پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • سرمایه نمادین و سرمایه اقتصادی کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • سکسوالیته در ایران سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 151-178]
 • سنت‌های تقسیم آب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]
 • سنگسر اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 15-44]

ش

 • شازند عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 114-131]
 • شاه زنده عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 114-131]
 • شبیه خوانی پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • شیراز بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 139-156]
 • شرایط اجتماعی ایران بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 130-159]
 • شعر معاصر رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 27-50]
 • شهرسازی بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 139-156]
 • شهرستان بدره انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 135-156]
 • شهر گراش نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • شهوت دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]
 • شی وارگی خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • شوخی جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]

ص

 • صنعت فرهنگ خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]

ض

 • ضرب المثل زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]

ط

 • طاقاب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]
 • طبیب تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • طرح‌های به‌سازی و نوسازی شهری روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]
 • طلاق عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • طلب باران مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 118-138]

ظ

 • ظروف مجسمه‌ای ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]

ع

 • عاشق عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • عاشیق بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • عروسی پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • عشایر ایلام مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 157-183]
 • عشق عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • عشقباز کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • عصر صفوی نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]
 • عکاسی قاجار بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 130-159]
 • عکاسی قرن نوزدهم بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 130-159]

غ

 • غذا مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 157-183]
 • غلات انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 135-156]

ف

 • فاجعه طبیعی مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 169-202]
 • فارسی پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • فاضل نراقی انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • فتیشیسم باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]
 • فراباز نمایش پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • فرایند انتقال از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • فرس تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • فرهنگ جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]
 • فرهنگ زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1392، صفحه 158-183]
 • فرهنگ اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 15-44]
 • فرهنگ آشپزی آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 45-77]
 • فرهنگ روایی بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • فرهنگ روایی-شفاهی بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 49-71]
 • فرهنگ عامه مردم ایران باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]
 • فرهنگ غذایی رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • فرهنگ و توسعه مردم‌نگاری معناشناختی از الگوی فرهنگی «آبرو» معانی، مصادیق و کارکردها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 132-162]
 • فست‌فودشدن آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 45-77]
 • فلسفه تاریخ تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 157-180]
 • فولکلور باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]

ق

 • قاپ­بازی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]
 • قاجار بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 11-42]
 • قاطرچی زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • قَپان قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 79-112]
 • قدرت جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]
 • قرن ششم بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 194-218]
 • قشقایی بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • قشقایی جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]
 • قواعد نمادها مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • قوم پارس رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • قومیت روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 85-117]

ک

 • کبوتربازی کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • کتاب فارسی جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • کتاب‌های درسی جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • کدخدایان جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 107-127]
 • کُردی پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • کردبچه بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 95-114]
 • کشاورزی بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • کلیدواژه ها: مراقبین خانوادگی مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 101-134]
 • کلماکره ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]
 • کهگیلویه و بویراحمد بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 49-71]
 • کوچ‌رو بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 13-55]
 • کوچ نشینان انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 135-156]

گ

 • گافمن آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 160-188]
 • گاه‌شمار تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • گراندد تئوری مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 169-202]
 • گردو اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]
 • گرو کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • گروه غربت‌ها یا غربتی‌ها پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • گروه‌های هم‌آب جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 11-43]
 • گورنگاره بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 49-71]

ل

 • لری پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • لرستان ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 43-84]
 • لمبتون جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 56-71]
 • لوب پیشا دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]

م

 • مالکان جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 56-71]
 • مالکیت اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 138-159]
 • میانه‌روی رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • میترایی تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • محتوای فرهنگی از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • محله هاشم‌آباد بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • میدان تولید ادبی رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 27-50]
 • مدرنیزاسیون تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 169-207]
 • مدرنیزاسیون از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • مراسم مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 118-138]
 • مراقبت مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 101-134]
 • مراکز شهری نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]
 • مردم شناسی تصویری بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 139-156]
 • مردم‌شناسی توسعه بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 160-193]
 • مردم‌شناسی سکسوالیته سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 151-178]
 • مردم شناسی غذا و تغذیه خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • مردم‌شناسی هنر مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 129-149]
 • مسّ خدایی تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • مشروطه بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 11-42]
 • مطالعات اچ آی وی/ ایدز سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 151-178]
 • مطالعات مردم­شناسی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]
 • معشوق عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • مکاری زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]
 • منابع کلاسیک رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 45-78]
 • مناسک کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • مناسک بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • منشأ پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • منفعت عمومی تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 73-100]
 • مهاجرت بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 95-114]
 • مهاجرت بین­ المللی بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 79-106]
 • موسیقی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • موسیقی پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]

ن

 • نازایی نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]
 • نیاز و انگیزه پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • ناسیونالیسم از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • نخل نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • نخل گردانی بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • نیروی فوق طبیعی اشیا باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]
 • نظام سنتی آبیاری نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • نظام غذایی مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 157-183]
 • نظام معیشتی مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 157-183]
 • نظام‌های آبیاری نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 141-168]
 • نظام‌های بهره‌برداری از آب در ایران جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 11-43]
 • نگاه خیره پزشکی تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • نماد رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 27-50]
 • نمایش مناسکی بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • نمکدان چوپانی مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 129-149]

و

 • واژگان کلیدی: مار بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 49-71]
 • واژه‌های کلیدی: آبرو مردم‌نگاری معناشناختی از الگوی فرهنگی «آبرو» معانی، مصادیق و کارکردها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 132-162]
 • واژه‌های کلیدی: اساطیر ایرانی عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 114-131]
 • واژه‌های کلیدی: آیکونوگرافی آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • واژه­های کلیدی: پویایی مناسبات اقتصادی نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]
 • واژه­های کلیدی: شیءباوری باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]
 • واژه­های کلیدی:شعر جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • واژه‌های کلیدی:کبوتر کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • والدین سالمند مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1396، صفحه 101-134]
 • وسایل حمل و نقل بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1392، صفحه 139-156]
 • ویکتور ترنر بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]

ه

 • هادوری پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • هِردَه بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • همسر عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 115-144]
 • هنجار‌های اجتماعی مردم‌نگاری معناشناختی از الگوی فرهنگی «آبرو» معانی، مصادیق و کارکردها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 132-162]
 • هنر مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 98-129]
 • هویت بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1395، صفحه 79-106]
 • هویت جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • هویت قومی موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 72-97]
 • هویت ملی موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1394، صفحه 72-97]

ی

 • یاریگری سنتی / وادوش یا وادوشا / مختابادها / استان سمنان وادوش، وادوشا، بادوشا، تراز خلاقیت و ابتکار مختابادهای البرز شرقی در استفاده بهینه از نیروی انسانی [دوره 14، شماره 25، 1395، صفحه 75-94]
 • یاسپرس انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • یافته تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1393، صفحه 113-140]