• ناشر:   انجمن انسان شناسی ایران
 • فرمت:  الکترونیکی و چاپ برای نویسندگان
 •  قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •  نوبت‌های چاپ:  دوفصلنامه
 • دسترسی قبلی: دارد
 • زبان نشریه:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مردم شناسی
 • نوع مجله: علمی
 • دسترسی به مقالاترایگان و آزاد
 • وضعیت نمایه:بلی
 • نوع  داوری:  فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ایمیل مجله: asi.org@gmail.com
شماره جاری: دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-310 

3. نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری