بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

  • طرهانی، حسین [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گشتاسب، فرزانه [1] دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، استادیار پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

م

ن

و

ه

ی