جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‏ شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله به بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه پرداخته‏ایم. تلاش آن بوده که با استفاده از روش تحلیل گفتگو نشان دهیم چگونه مفاهیم فرهنگی در درون روابط قدرت از طریق استراتژی‏‌ها و بازی‏های زبانی بازیگران اجتماعی در فضای چایخانه برساخت یافته و به عنوان ابزاری برای پیشبرد نیات و اهداف آن‌ها به کار می‌رود. این تحقیق با روش کیفی و طی سه ماه حضور محقق در میدان تحقیق انجام شده است. بای جمع‌آوری داده‌ها از ضبط صوتی گفتگو‌ها و رونوشت‏برداری مطابق قواعد تحلیل گفتگو استفاده شده است. از روش نمونه‏گیری مبتنی بر هدف استفاده شده و از بین گفتگوهای چهار گروه اصلی حاضر در چایخانه، گفتگوی میان اعضای یکی از گروه‏‏‌ها بررسی شده است. نتایج نشان می‌‏دهد مفاهیمی نظیر فرهنگ و قدرت تا چه اندازه در تاروپود زندگی اجتماعی ما جریان یافته و تا چه اندازه درآمیخته با زندگی روزمره ماست، و آنچه در نگاه اول ممکن است یک شوخی ساده به نظر برسد تا چه اندازه برسازنده‌ی مفاهیم فرهنگی در متن گفتگو، و تحت تاثیر قواعد و ساختار قدرتی است که در پس و پشت این تعاملات ظاهری قرار دارد و از آن تبعیت می‌‏کند.

کلیدواژه‌ها


-        ادیب، م؛ صلصالی، م (١٣٨٦). روش‏های تحقیق کیفی. تهران: نشر بشری.
-        بنت، اندی (١٣٨٦). فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر اختران.
-        حریری، ن (١٣٨٥). اصول و روش‏های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 
-        Althusser, L. (1971). "Ideology and Ideological State Apparatuses in Lenin and Philosophy and Other essays". London: New Left Books. Pp. 127- 186.
-        Baker, C. (2000). "Locating culture in action: Membership categorization in texts and talk". In A. Lee & C.  Poynton (Eds.). Culture and text: Discourse and methodology in social research and cultural studies. 99-113.
-        Fitzgerald, R., Housley, W. (Eds.) (2009) Media, Policy and Interaction. Aldershot Ashgate.
-        Giddens A., Duneier M., Appelbaum R. (2005). "Introduction to Sociology". Fifth Edition. W.W. Norton & Company.
-        Graham W, Goulet J. (2010). "What can ethnomethodology say about power?", Qualitative Inquiry, vol. 4 no.1 96-113.
-        Hester S., Eglin P. (1997). "Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis", Washington, DC: International Institute for Ethnomethodology and conversation Analysis, and University Press of America.
-        Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
-        Maxwell, J. (2005). Qualitative research design: An interactive approach.  (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
-        Sindell, J. (2010). "Conversation analysis: an introduction", Chichester Molden: Wiley- Blackwell, pp 3-4.