تعداد مقالات: 108
-24. جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-43


-21. بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-42

محمدرضا پویافر


-20. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر


-19. چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-13

جلال الدین رفیع فر


-18. مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-26

جلال الدین رفیع فر


-17. انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-28

نجمه احمدآبادی آرانی؛ محسن فرمهینی فراهانی


-16. به راه بادیه دانند قدر آب زلال

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


-15. سهم آموزش عالی در کاهش بحران‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-17

جلال الدین رفیع فر


-14. کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-42

علی آخرتی


-12. تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-42

محرم رضایتی؛ نسرین کریم پور


-9. نشانه - انسان شناسی دیداری جایگاه سریر در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-40

مریم احمدی


-7. زن در آینه ضرب المثل های ایرانی

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-52

بهادر باقری؛ فاطمه باقری


-5. از امر ایلی تا امر قومی در ایران

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-61

سید قاسم حسنی


-4. ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-84

لیلا خسروی؛ جلال الدین رفیع فر


-3. بررسی دیدگاه فارابی ، ابن خلدون و بورکهارت درباره هنرهای اسلامی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-68

حسین سلطان زاده


-1. آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-77