مردم شناسی فقر زنان سرپرست خانوار شهر اراک (مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی مطالعات توسعه اجتماعی

چکیده

زنان سرپرست خانوار از گروه­های در معرض مخاطره‌ای‌ هستند که مسائل متعددی دارند. هدف پژوهش میدانی حاضر، بررسی جنبه‌های مختلف فقر زنان سرپرست خانوار شهر اراک است. برای دستیابی به داده‌ها، از فنون مشاهده، مصاحبه نیمه‌‌سازمان‌‌یافته و بحث گروهی متمرکز با تعدادی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو سازمان‌ حمایتی رسمی یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر اراک و برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی (موضوعی) استفاده شده است. بر اساس یافته‌‌های پژوهش، گذران زندگی به دشواری، درآمد ناکافی، کیفیت نامطلوب مسکن و تغذیه، ابتلاء به بیماری، ضعف مهارت‌ها، عدم برخورداری از بیمه، یأس، نگرانی و عدم اطمینان درباره آینده خود و فرزندان، نگرانی از باورهای سایرین و در معرض برخی آسیب‌های اجتماعی بودن، از مسائل زنان سرپرست خانوار بود.

کلیدواژه‌ها