به یاد مهدی طالب رئیس سابق انجمن انسان شناسی ایران استادی که نگران ایران بود

مطالب عمومی

نویسنده

استاد - دانشگاه تهران

چکیده

این بار نوبت او بود، هرچند آمدن و رفتن اصلا نوبتی نیست! هرکه آمد روزی خواهد رفت که این روزهمیشه زود است! او هنوز کارهای زیادی داشت که 50 سال پیش شروع کرده ولی به اتمام نرسانده بود. در جامعه محققین واهل فکر، روال کار همین است، تا آخرین لحظه هنوز کار تمام شده‌ای درکار نیست، چرا که هر روز و هر لحظه بایستی به نظرات و نوشته‌هایت فکرکنی و در حال به روز رسانی و کامل‌تر کردن آنها باشی. ولی افسوس که حقیقتِ مرگ چیز دیگریست! او کار خودش را در موقع تعیین شده تمام می‌‌کند. مهدی طالب از جمله استادانی بود که بیش از نیم قرن به کار پژوهش و تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. او دکترای جامعه‌شناسی را از دانشگاه شهر تولوز (فرانسه) گرفت. یکی از اولین پژوهشگران جامعه‌شناسی روستایی در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بود و همچنین یکی از بنیانگذاران رشته توسعه روستایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.