آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس موسسه

چکیده

جنگ دارای پیامدهای مثبت و منفی بسیار و یکی از پیامدهای منفی آن تلفات و خسارت‌های انسانی است. در بین خسارتهای انسانی، جانبازان قطع نخاعی بجای مانده از جنگ به عنوان گروه‌های همواره در معرض خطر از توجه مضاعفی برخوردارند. جانبازان قطع نخاعی امروزه در زمینه‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی با مسائل مختلفی مواجه‌اند و در این بین، موضوع خانواده و مسائل مرتبط با آن از مهمترین مسائل آنان است. فهم درست اینکه جانبازان قطع نخاعی بنا به شرایط خاص جسمی و ناتوانی و جایگاه ارزشی که آنان در جامعه ایران دارند، در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده از چه الگویی پیروی کرده و تجربه زیسته آنان در این خصوص چیست، مستلزم اتخاذ روش مناسبی است و بنا به ماهیت و پیچیدگی موضوع، روش انتخابی در این پژوهش روش کیفی و مشخصا روش گراندد تئوری است. افراد مورد مطالعه 20 نفر از جانبازان قطع نخاعی در سه شهر تهران، قم و اصفهان هستند. یافته‌های تحقیق نشان داد که سیر تشکیل خانواده توسط جانبازان قطع نخاعی در همسر گزینی و تشکیل خانواده در ابعاد مختلف از الگویی متفاوت با خانواده افراد عادی پیروی میکند. جانبازان قطع نخاعی در زمینه‌هایی چون انگیزه ازدواج، همسریابی، مراسم عقد و عروسی، مشارکت والدین در ازدواج، مواجهه با رابطه جنسی و موضوع فرزند آوری از شیوه‌های خاص پیروی میکنند که در نهایت به نوعی از خانواده تحت عنوان خانواده اضطراری منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها


-         امدادی، عباس(1382)، «جانبازی و ایفای نقش پدری»، همایش علمی جانباز و خانواده پژوهشکده علوم پزشکی جانبازان
-         انسلم استروش، جولیت کربین،(1394)، «مبانی پژوهش کیفی»، ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی
-         آنژل، سیلوی؛ آنژل، پی یر (1394)، خانواده و اعتیاد، ترجمه حسن حسینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
-         آنژل، سیلوی؛ آنژل، پی یر (1394)، خانواده و اعتیاد، ترجمه حسن حسینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
-         اکبری، زهرا ؛ (1389)، بررسی رابطه بین سبک‏های دلبستگی و میزان تاب آوری، مجله طب جانباز، شماره 10، ص 1
-         بلبلی، سمیه (1396)، سنخ شناسی اخلاق در فضای مجازی بر پدیه مدلینگ، رساله دکتری دانشکده علوم اجتماعی تهران
-         تولایی، سیدعباس؛ (1383)، بررسی علایم اختلالات روانی دراسرای عراقی درحین اسارت، طب نظامی، شماره6،  ص1
-         سلیمی، سید حسین؛ (1387)، ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز، فصلنامه اندیشه‏های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 4
-         طولابی، زینب (1394)، پدیدار شناسی تجارب زندگی جانبازان، مجله تحقیقات علوم سلامت، سال 4 شماره 4
-         فراستخواه، مقصود (1395)، روش تحقیق کیفی، تهران: آگاه
-         کرسول، جان (1390)، پژوهش کیفی و طرح پژوهش، تهران: اسفار
-         مجاهد، عزیزالله (1387)،  سلامت روانی همسران جانباز بر اساس نوع جانبازی شوهران، مجله علوم پزشکی زاهدان
-         محسنی تبریزی، علیرضا (1394)، عوامل موثر طرد اجتماعی معلولان، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 6، شماره 2
-         هاشمی، مژگان، (1394)، ارزش‌ها و نگرش‌ها درخصوص همسرگزینی، راهبرد فرهنگ، شماره 9، ص 180
-         یار محمدیان، احمد (1391)، رابطه عملکرد خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی، مجله علوم پزشکی رفسنجان، دوره 14، ص711
-         Martins, S.B.; et al, (2017), Spinal Cord Injury in Portugal: Institutional and Personal Challenges, Journal of Disability Policy Studies, 28(2):119- 128
-         Bengeston,V.L., (2001), Beyond the Nuclear Family, The Increasing Importance of Muliteretional Bonds, Journal of Marrige and Family,63:1-16
-         Jordan, B.K., (1992), Problems in Families of Male Vietnam Veteran With Posttraumatic StreDisorder, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(6): 916