ماده و معنا، جستاری مردم‌شناختی جهت کاربست در مطالعات باستان/ مردم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

این مقاله به تبیین مجموعه‌ای از مواد فرهنگی در میان دام‌پروران کوچ‌رو قشقایی می‌پردازد که به عنوان نماد، در راستای انتقال مفاهیم و اطلاعات نقش ایفا می‌کنند. این نماد‌ها، سنگ‌چین‌‌هایی هستند که در بستر‌های متفاوت، معنا‌های متفاوتی به خود می‌گیرند، اما در ظاهر شبیه به هم ساخته‌ می‌شوند. امکان وجود چنین هستاری از فرهنگ در جوامع باستانی و شواهد مادی آن در بافت‌های باستان‌شناختی سبب شده است تا پژوهش حاضر ویژگی‌ها و چگونگی استنباط ماهیت و کاربرد چنین داده‌هایی را تشریح کند. علاوه بر این در راستای تبیین محدودیت‌های شناخت و بهره‌گیری از این نوع مواد فرهنگی، به عنوان مقیاس معیار، جهت کاربست در مطالعات باستان مردم‌شناسی در قالب یک مطالعه موردی به توصیف ساختاری-بافتاری نماد‌های مذکور می‌پردازد. در نهایت مقاله حاضر با مرور مفاهیم کلیدی در راستای استنباط معنا از نوع خاصی از مواد فرهنگی که در پژوهش به آن پرداخته شده است، دانشی نظری در زمینه چگونگی بهره‌گیری از آنها در راهبرد قیاس ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Material and Meaning: An Ethnographical Investigation for Applying in Ethnoarchaeological Studies

نویسنده [English]

  • Behrooz Aghaie
Ph. D. candidate, department of archaeology, art university of Isfehan
چکیده [English]

This article explains a group of cultural materials among Qashqaie nomadic pastoralists that as symbols play role in the transmission of concepts and informations. These symbols are stonecuts that take on different meanings in different contexts, but are made similar in appearance. The possibility of such an existence of culture in ancient societies and its material evidence in archaeological contexts has led the present study to describe its characteristics and how getting perception to the nature and application of such data. In addition, this paper, in order to explain the limitations of recognizing and using this type of cultural material as a standard scale for use in ethno-archaeological studies, describes the structural-contextual of the mentioned symbols in the form of a case study. Finally, the present article, by reviewing the key concepts in order to deduce the meaning of a particular type of material cultural that has been addressed in the research, provides theoretical knowledge on how to use them in the analogy strategy
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Qashqaie
  • Context of culture
  • Context of situation
  • Ethnoarchaeology