چیستی و چرایی باستان/‌مردم‌شناسی و جایگاه آن در مطالعات باستان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

باستان مردم‌شناسی در دهه‌ نخست قرن بیستم ظاهر شد. پیدایش این زیرشاخه به‌ مثابه روش در آغاز نیمه دوم این قرن، سبب وانهادن کاربست اطلاعات مردم‌نگاریِ تحمیلی و بدون چارچوب تعریفی بر موضوعات باستان‌شناختی شد. این رویکرد پژوهشی میان‌دانشی مبتنی بر قیاس، با وجود فراز ‌و فرودهای گوناگون تحت تأثیر کشاکش‌ مکاتب مختلف باستان‌شناسی، همواره در تلاش برای حفظ جایگاه خود در نگرش/ تئوری باستان‌شناسی و ارائه روش‌ها، انگاره‌ها و گزاره‌های علمی به ‌ویژه در استنتاج‌ها و تفسیرهای باستان‌شناختی بوده است. در این بین بر پایه‌ استدلال قیاسی و در چارچوب نگرش بُرد میانی و چارچوب‌های مرجع، و بر حسب چگونگی کاربست قیاس- مردم‌نگاری، مفاهیم و نام‌های مختلفی به‌ خود دیده که به ‌‌لحاظ ماهیت اشتراکی آنها، سرانجام همان باستان مردم‌شناسی به ‌مثابه پرکاربردترین مؤلفه‌ نگرش برد میانی در باستان‌شناسی باقی ماند. این مقاله در پی بررسی چیستی، چرایی و جایگاه این زیرشاخه در باستان‌شناسی است. بنابراین نخست به تعریف و تعیین جایگاه باستان مردم‌شناسی در باستان‌شناسی پرداخته و سپس ماهیت میان‌رشته‌ای این رویکرد و مبانی شناخت‌شناسی آن بررسی شده است. یافته‌های این مقاله بیانگر آن است که باستان مردم‌شناسی به ‌مثابه یک میان‌دانش به روند توسعه‌ای خود ادامه می‌دهد و ‌مانند برخی دیگر از رویکردهای باستان‌شناسی نه ‌تنها با شکست و افول مواجه نشده، بلکه بسیار بالنده و پیشرفت‌‌گرایانه‌ است. این زیرشاخه‌ از نوعی بالندگی، تنوع‌پذیری و انعطاف‌پذیری پنداشتی درون‌پارادایمی برخوردار است و متناسب با ویژگی‌هایی که دارد در بازشناسی و ادراک بافت‌ ایستا بر پایه‌ بافت پویا بسیار کارآمد و سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of and Reason for Ethnoarchaeology and Its Status among Archaeological Studies

نویسنده [English]

  • Hamidreza Ghorbani
assistant professor of archaeological department, Isfahan art university
چکیده [English]

Ethnoarchaeology has emerged in the first decade of the 20th century. The emergence of this sub-discipline as a method at the beginning of the second half of this century means put aside of the use of imposed ethnographic information without a defined framework for archeological issues. This interdisciplinary approach based on analogy, despite various vicissitudes by the tensions of different archeological schools, has always attempted to maintain its position in the archeological theory and provide scientific methods, propositions, and statements, particularly in relation with the archeological interpretations. Based on the analogical reasoning and within the framework of the middle-range theory, and considering the method of the using of ethnographic analogy, this approach has taken various concepts. Regarding the common nature of these concepts, eventually, the term "Ethnoarchaeology", as the most usable component of the middle-range theory in archeology, remained as its name. The present paper is aimed to investigate the nature, reason, and place of this sub-discipline in archeology. The position of ethnoarchaeology in archeology is defined; then, the interdisciplinary nature of this approach as well as its epistemological bases are investigated. Findings indicate that ethnoarchaeology, as an interdisciplinary, is continuing its development and,  like some other archeological approaches, not only has not failure or decline but also has been very dynamic and progressive. This sub-discipline benefits from a kind of inter-paradigm assumption flexibility, diversity, and dynamics. Besides, proportionate to its features, it’s very efficient in recognition and perception of the static context based on the dynamic context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnoarchaeology
  • analogical reasoning
  • middle-range theory
  • ethnographic analogy
  • archaeological interpretation