کلیدواژه‌ها = مردم شناسی غذا و تغذیه
خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

دوره 10، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر