تعداد مقالات: 108
52. مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 98-129

دیانا رستمی نژادان


55. عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 114-131

فرزانه گشتاسب


58. بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 130-156

امید قادرزاده؛ احمد غلامی


59. انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-156

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی


63. مردم شناسی سُوگ (پِرس) در ایل کاکاوند

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-147

سیاوش قلی پور


68. تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-163

امید‌علی نجف‌زاده قبادی


71. مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-183

منصور منصوری مقدم؛ یارمحمد قاسمی


73. اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 138-159

نصراله عسگری


74. کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل بختیاری

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-168

فرح ناز قاضیانی