به یاد دکتر غلامعباس توسلی (1313-1399) سی سال زیر سقف یک دانشکده

مطالب عمومی

نویسنده

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در طی این چند روز موج درگذشت فرهیختگان و بزرگان علمی و هنری کشور چنان با شتاب شروع شد که ماه مهر را به بی‌مهری مبَّدل کرده و همه را به حیرت و افسوس وا داشته است. هر چند باید تسلیم بود و قبول کرد، چون همیشه روزگار کار خودش را به موقع انجام می‌دهد و حیات هیچ بنده‌ای ابدی نیست.