سخنی کوتاه با اعضاء محترم کمیسیون نشریات علمی

سخن سردبیر

نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

چندی پیش مطلع شدم کار ارزیابی برخی نشریات، به علت تاخیر در چاپ، از دستور کار خارج شده‌اند؟! در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که آیا نبایستی بین نشریه‌ای که بعضی از شماره‌هایش با اندک تاخیری به چاپ رسیده است ،با نشریه‌ای که مدتی است انتشارش متوقف شده است تفاوتی قائل شد؟ لازم به ذکر است که تاخیر در چاپ مجلات «علمی»، خصوصاً در بخش علوم انسانی و اجتماعی، اگر بخواهیم همه اصول را رعایت کنیم امری طبیعی است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که چنین نشریاتی را به دلیل کم کاری در انجام وظایف‌شان، مشمول چنین مجازات کم سابقه‌ای دانست!