رمز کیهانی گاو و نقش آن در نظام اسطوره‌ای در حوزه فرهنگی زاگرس و میان‌رودان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استاد مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

گاو نماد جنگاوری و قدرت و عنصر مذکر است که با حمایت از نیروی حیات مانند آتش، خون، گیاه (زندگی)، شراب و ... مشخص می‌شود. این کارکرد در نظام ‌هستی‌شناختی کهن منطقه نقشی بنیادین دارد و نظام‌های پدرتباری (اجاق)، آتشکده‌های پادشاهی و آئینی، و ساختارهای اجتماعی و قدرت سیاسی جامعه بر اساس آن بنا می‌شود. شاخ، فلزات، ابزارهای نبرد، خیش (چنگک) و آذرخش ابزارها و نمادهای آن در مقابل دشمن، مرگ و نابودی است. در اساطیر میان‌رودان که با شخصیت‌های ایندر، اگنی، اش، انلیل و ایزد سین مشخص می‌شود، این حیوان در منطقه مورد مطالعه نماینده ساختار فرهنگی و نمادین دوران پیشاکشاورزی است و علوم پیشگویی و تکنولوژی‌های وابسته به خواص عناصر مادی، مربوط به کارکردهای آن با پرداخت‌های اسطوره‌ای آن درهم‌تنیده شده است. در این تحقیق مشخص شد که نمادپردازی این حیوان در کارکرد دوم در ساختار سه‌بخشی ارائه شده توسط ژرژ دومزیل قرار می‌گیرد که مهمترین نماد در این ساختار است. داده‌های این مطالعه حاصل پژوهش‌های میدانی در کردستان و منابع مکتوب و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmological Mystery of Bull and Its Role in Mythological System of Zagros and Mesopotamian Cultural Zone

نویسندگان [English]

 • Diana Rostaminejhadan 1
 • Jalaledin Rafifar 2
1 Ph.D. candidate of anthropology, social science faculty of Tehran university
2 professor of anthropology, social science faculty of Tehran university
چکیده [English]

Bull is a symbol of warfare, power and the male element that is characterized by the supporting the life forces such as fire, blood, plant (life), wine, etc. This function plays a fundamental and key role in the ancient ontology system of the region. The patriarchal systems (owen), royal and religious fire temples, social structures and political power of the society were built based on it. Horns, metals, tools of battle, plough (forks), lightning tools and their symbols are against the enemy, death and destruction. In Mesopotamian mythology that is identified with the characters like Inder, Agni, Ash, Enlil, and Izad-e-Sin, this animal represents the cultural structure and is a symble of the preagricultural period in the region. Meanwhile, the predictive sciences and technologies related to the properties of material elements are relegated to its functions and intertwined with its mythological treatises. The symbolism of this animal inserts in the second function of the three-part structure presented by George Domzil, which is the most important symbol in this structure. The data of this study are the result of fieldwork in Kurdistan, as well as written sources and libraries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • plants life
 • horn
 • metals
 • salt
 • fire
 • oven
 • ascendant
 • temples
 • sacrifice
 • amulet
 • cosmological system
 • dark world
 • ancient astronomy