تحلیل بازتاب رفتارهای آئینی اهل ‌حق در میراث مادی بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی، مطالعات اسنادی و باستان /مردم‌‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

چکیده

     یکی از فرقه‌های اسلامی منطقه غرب کشور به ‌ویژه در استان لرستان فرقه «اهل‌ حق» است که از سابقه تاریخی زیادی برخوردار بوده و دارای اماکن مقدس و آرامگاه‌هایی متعلق به پیران این فرقه در این منطقه است. این پژوهش بر اساس کاوش باستان‌شناسی در محوطه یکی از آرامگاه‌های پیران اهل حق به نام پیر میکاییل و بررسی‌های میدانی مردم‌شناسی منطقه و مطالعات مردم­نگاری با هدف واکاوی شعائر آیینی این مسلک، که به ‌صورت نماد و نشانه در میراث مادی تبلور یافته‌ یا به ‌صورت رفتار آیینی از گذشته تاکنون استمرار پیدا کرده است، می‌کوشد از منظر باستان مردم‌شناسی با نگرشی توصیفی تحلیلی، شواهدی از ارتباط این بنا و تبارشناسی صاحب آن و یافته‌های تحقیق با فرقه اهل‌ حق را ارائه کند. پرسش تحقیق این است که چه شواهدی از ارتباط این بنا و صاحب آن با فرقه اهل ‌حق وجود دارد؟ نمادهای به‌ کار رفته بر روی سنگ گورها بیانگر کدام یک از اعتقادات این آئین است؟ در این رابطه شواهد کشف‌شده و یافته‌های بررسی‌های میدانی مردم­شناسی در منطقه مورد مطالعه و سایر مراکز حضور اهل ­حق در شهرستان‌های کوهدشت و دلفان منجر به کشف تعداد دیگری سنگ‌ قبر شد که رهیافتی برای پی بردن به پیوند باورها و رفتارهای آیینی این فرقه با آثار مادی گردید که به ‌صورت نماد یا نشانه بازتاب یافته است. نتایج مطالعات نشان داد که باورها و رفتارهای آیینی فرقه اهل حق در آثار مادی بازتاب یافته و در بعضی موارد به ‌صورت نماد ظاهر شده است. سازه معماری منسوب به پیر میکاییل نیز که مورد کاوش باستان‌شناسی قرار گرفته، بنایی مذهبی و متعلق به اواخر دوره میانه اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Reflection of the Ritual Behaviors of the Ahl-e-Haqq Sect on the Material Heritage Based on Archaeological Excavation, Documentaries and Ancient Anthropological Studies

نویسنده [English]

  • Ali Sajadi
assistant professor of archaeological investigation center of cultural heritage & sightseeing organization.
چکیده [English]

   One of the Islamic sects with a long history in the west region of Iran is called “Ahl-e-Haqq”. This sect has many sacred sites and elders` tombs in this region. This research has been done based on archeological excavations in the ancient site of one of the tombs of the elders of the Ahl-e-Haqq sect named Pir Mikael, as well as field anthropological studies of the region and ethnographic studies. The purpose of this study: to analyze the rituals of this sect, which are reflected as a symbol and sign in the material heritage or as a ritual behavior from the past to the present. In this research, an attempt has been made to provide evidence from the archaeological perspective of anthropology and with a descriptive-analytical approach find the relationship between this building, the genealogy of its owner, and the research findings with the sect of the Ahl-e-Haqq.The research question is: What evidence is there of a connection between this building and its owner and the Ahl-e-Haqq sect? The symbols used on the tombstones represent which of the beliefs of this secret ritual? In this regard, the discovered evidence and the findings of anthropological studies in the region and other centers of the presence of Ahl-e-Haqq in the cities of Kuhdasht and Delfan, led to the discovery of several other tombstones which became an approach to understand the connection between the beliefs and ritual behaviors of this sect with material heritage that are reflected as a symbol or sign. The results of studies showed that the religious beliefs and behaviors of the Ahl-e-Haqq sect are reflected in material heritage and some cases have appeared as a symbol. The architectural structure attributed to Pierre Michael, which has been excavated by archaeologists, was a religious building belonging to the late middle Islamic period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomb
  • Ahl-e-Haqq
  • Pir Mikail
  • Lorestan
  • Yarsan