معماری اوُباداش، معرفی و تحلیل ساختاری-کارکردی مسکن ییلاقی ایل کوچ‌‌‌‌‌‌رو قاراداغ آذربایجان، شمال‌ غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

 
کوچ منظم عمودی درون یک قلمرو بوم‌شناختی واحد، که از مشخصه‌های مناطق اقلیمی نیمه‌خشک است، با نظام معیشتی و اجتماعی و اقتصادی مستقل بر پایه دامداری ناب، از ویژ‌گی‌های بارز ایل کوچ‌رو قاراداغ است. در واقع شاخصه‌های محیطی و زیست‌بوم حاکم بر منطقه سبب شده است تا ایل کوچ‌رو قاراداغ، الگوی خاصی را در مقوله کوچ و استقرارهای موقت و حتی سنت‌های تدفین از بازه زمانی عصر آهن تا عصر حاضر دنبال کند. موضوع مورد مطالعه این پژوهش، مسکن ییلاقی ایل کوچ‌رو محال قاراداغ یعنی «اوُباداش» است که از منظر معماری و شکل ساختمان مورد بحث قرار می‌گیرد و ارتباط آن با متغیر فرهنگ و جغرافیا تفسیر می‌شود. این تحقیق وجود هماهنگی بین فضا و سازه را نیز به طور ضمنی در مورد «اوُبا» به اثبات می‌رساند. ارتباط فضا و سازه به گونه سازگاری در ابعاد زندگی «اوُبا» در مقام کوچ‌رو قابل تأمل است. فرض اصلی این است: الگوی معماری اوُباداش که می‌توان آن را مرحله گذر معماری کوچ‌رو به معماری یکجانشین در نظر گرفت، تابعی از نمادهای اجتماعی-فرهنگی است که با مشخصه‌های اقلیم منطقه، که جغرافیای نیمه‌خشک است، سازگار شده است. روش اصلی مورد استفاد در این پژوهش، رویکرد مردم‌شناسی است و برای مستندسازی آثار معماری موجود، از شیوه‌ها و فنون معماری از جمله رولِوه استفاده شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obādāš Architecture, Introduction and Structural-Functional Analysis of Summer Housing of Qaradagh Nomadic Tribe, Azerbaijan, Northwest of Iran

چکیده [English]

Regular vertical migration within a single ecological domain characterized by semi-arid climatic zones with an independent subsistence, social and economic system based on pure herding is a prominent feature of the nomadic tribes of Qārādāğ . In fact, the environmental and ecological characteristics of the region have caused the nomadic tribes of Qārādāğ to follow a specific pattern in the category of migration and temporary settlements and even burial traditions since the Iron Age. The main issue of this research is the summer housing (Yāylāq) of the nomadic tribes of Qārādāğ called "Obādāš", which will be discussed from the perspective of architecture and style of construction and interpreted in general terms in relation to culture and reveal the effect of geography and culture on it. This study also implicitly proves the existence of harmony between space and structure in the case of Obā. The relationship between space and structure is conceivable in terms of adaptation to the dimensions of Obā's life as a nomad. The main assumption is that the summer architecture pattern of the nomadic tribes of Qārādāğ, which can be considered as the transition stage of nomadic architecture to settled architecture, is a function of socio-cultural symbols that are adapted to the characteristics of the region climate, which is semi-arid geography. The main method used in this research is anthropological approach and of course, architectural methods and techniques such as Roleve have been used to document the existing architectural works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahsavan
  • Obā culture
  • Qārādāğ
  • summer housing
  • Obādāš architecture