دگردیسی عاطفه و امر جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی آموزش عالی مارلیک

چکیده

میل جنسی مانند کلاف سردرگمی در زندگی انسان است. کلافی که رشته‌های آن آمیزه‌ای از غریزه، فرهنگ، مذهب و سایر جنبه‌های زندگی انسانی است. رشته‌هایی که هریک میل دارند آدمی را برای پاسخ به این امیال به سمت خود بکشانند. به این طریق انسان می‌ماند و کلافی تو در تو که نمی‌داند برای رهایی از آن به کدامین رشته باید چنگ زند. جایگاه امیال جنسی در زندگی انسان معمولا نامشخص است و به نظر می‌رسد تکلیف انسان‌ هیچ‌گاه با این میل روشن نخواهد شد. این میل قدرتمند در طول زمان در معرض تعاریف، مواجهه‌ها و سرکوب‌های فراوانی قرارگرفته که بسته به چگونگی محیط، شامل وقایع متفاوتی می‌شده است، اما تا به امروز این میل به جهاتی پیش‌برنده‌ی انسان در زندگی اوست. میلی که همان‌قدر که می‌تواند آدمی را منحصر به فرد و در اوج نگه دارد، می‌تواند او را به نقاطی تاریک و ناآشنا در وجودش پرتاب کند. تناقض‌های گسترده در تعریف امیال جنسی وجود دارد، اما در عین حال، وجود احساس مشترک نسبت به میل جنسی، به این اتفاق مشترک در اکثر انسان‌ها دامن    می‌زند، و اگر هم این اتفاق در آنها روی ندهد، معمولا میل به آن در هر انسانی وجود دارد. این مقاله سعی دارد با استفاده از سه رویکرد روانشناسی اگزیستانسیال، انسان‌شناسی و زیست‌شناسی (فیزیولوژی مغز) به بررسی سازوکار امر جنسی و مواجهه‌‌‌‌ی آن با احساس در انسان بپردازد. در این نوشتار، این سازوکار «همه چیزخواری جنسی» نامیده شده است.    

کلیدواژه‌ها


-       آدولفس، رالف. 1379 «شناخت اجتماعی و مغز آدمی». تازه­های علوم شناختی. 58. بهار 1379.
-       اروین، یالوم. 1391، روان­درمانی اگزیستانسیال، ترجمه­ی سپیده حبیب، تهران: نشر نی.
-       آلن، بدیو. 1393، در ستایش عشق، ترجمه­ی عبدالرحیم کاشی، تهران: ققنوس.
-       اونز، دیلن. 1385، فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روان­کاوی لکانی، ترجمه­ی مهدی رفیع و مهدی پارسا، تهران: گام نو.
-       بهرامی، پانته­آ. 1379، مجموعه مقالات. به کوشش نوشین احمدی خراسانی:" سکسوالیته و تمایلات جنسی".  تهران: توسعه، ج9 ص 59-50.
-       ریان، کریستوفر. جفا؛ ساسیلدا. 1391، سرشت جنسی انسان: فراز و نشیب­ روابط جنسی از ماقبل تایخ تا امروز،  ترجمه­ی آرمیتا کلالی، جلد اول، نشر اینترتی.
-       ریان، کریستوفر. جفا؛ ساسیلدا. 1392، سرشت جنسی انسان: فراز و نشیب­ روابط جنسی از ماقبل تایخ تا امروز،  ترجمه­ی آرمیتا کلالی، جلد دوم، نشر اینترتی.
-       ریان، کریستوفر. جفا؛ ساسیلدا. 1392، سرشت جنسی انسان: فراز و نشیب­ روابط جنسی از ماقبل تایخ تا امروز،  ترجمه­ی آرمیتا کلالی، جلد چهارم، نشر اینترتی.
-       سانتراک، جان. 1387، زمینه­ی روانشناسی سانتراک، ترجمه­ی مهرداد فیروز بخت، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-       گوریان، میشل. 1382، شگفتی دختران، تهران: نقش و نگار.
-       وکیلی، شروین. 1389، روانشناسی خود انگاره، تهران: شورآفرین.
- FISHER,H.,E, (1982). The Sex Contract: The Evolution of Human Behavior. New York: William Morrow.
- ---------------, (2004). Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love. New York: Henry Holt.
Brizendine, L. (2006). The Female Brain. New York: Morgan Roead Books.
- SCUPIN, R., (2012). Cultural Anthropology: aglobal perspective. United states of America: Pearson.
- Winston, R., (2007). The Human Mind. London: Banam Books.