دوره و شماره: دوره 18، شماره 32، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-353 (ویژه اتنوارکئولوژی)